Dn. 25 kwietnia 2017r. o godz. 17:00 odbędą się zebrania wychowawców klas I-VI z Rodzicami. O godz. 17:30 w stołówce szkolnej odbędzie się spotkanie przedstawicieli klasowych Rad Rodziców z Dyrektorem szkoły.

21 marca 2017 roku na konferencji prasowej poświęconej bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w Internecie p. Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty zaapelowała do odpowiedzialnych za opiekę nad małoletnimi i wszystkich osób dorosłych o szczególne zwrócenie uwagi na zachowania dzieci dotyczące korzystania przez nie z zasobów cyfrowych.

Informacje ogólne

Do klas I przyjmowane są:

·         dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2010) – objęte obowiązkiem szkolnym,

·         dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2011) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa), jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Przedstawione niżej zasady rekrutacji dotyczą przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym jest Gmina Janów Lubelski. 

Dyrektor szkoły zaprasza Rodziców dzieci 5-letnich, uczęszczających do janowskich przedszkoli na spotkanie dotyczące organizacji roku szkolnego 2017/2018, które odbędzie się dnia 27 marca 2017r. o godz. 17:15 w stołówce szkolnej. W spotkaniu będzie uczestniczył zastępca Burmistrza Janowa Lubelskiego, p. Czesław Krzysztoń.

Dyrektor szkoły zaprasza Rodziców uczniów klas VI na spotkanie dotyczące organizacji roku szkolnego 2017/2018, które odbędzie się dnia 27 marca 2017r. o godz. 16:30 w stołówce szkolnej. W spotkaniu będzie uczestniczył zastępca Burmistrza Janowa Lubelskiego, p. Czesław Krzysztoń.